DCS: Chủ tịch HĐQT, Đường Đức Hóa đã mua hơn 1 triệu cp

Từ 21/12/2016 đến 10/01/2017, ông Đường Đức Hóa - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập Đoàn Đại Châu  đã mua 1 triệu cp DCS trong số 3 triệu cp đăng ký mua.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đường Đức Hóa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,001,491 CP (tỷ lệ 4.98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,026,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,027,991 CP (tỷ lệ 6.68%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/12/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2017.