PDB: Cổ đông lớn Peter Eric Dennis tiếp tục tăng sở hữu lên 7.03%

Trong ngày 06/01/2017, ông Peter Eric Dennis đã mua 76,000 cp của CTCP Pacific Dinco . Nâng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch từ 6.09% tăng lên 7.03% (569,400 cp).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis

- Mã chứng khoán: PDB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 493,400 CP (tỷ lệ 6.09%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 76,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 569,400 CP (tỷ lệ 7.03%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/01/2017./.