Đắk Nông ra quy chế cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh

ICTnews - Nguyên tắc làm việc của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông là thông tin được trao đổi, cung cấp trong quá trình điều phối, xử lý sự cố phải được bảo đảm bí mật trừ khi sự cố xảy ra có liên quan tới nhiều đơn vị, cần cảnh báo, nhắc nhở. ]]>

Đắk Nông vừa ra Quyết định số 25/QĐ-ĐƯCSCATTTM ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông. Theo Quy chế này, nguyên tắc làm việc của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố theo cấp, theo khu vực, trong phạm vi thuộc quyền.

Thêm vào đó, tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải thực hiện theo đúng quy trình ứng cứu sự cố, dựa trên tính chất, mức độ, phạm vi và nguyên nhân xảy ra sự cố; bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả và an toàn thông tin.

Thông tin được trao đổi, cung cấp trong quá trình điều phối, xử lý sự cố phải được bảo đảm bí mật theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị gặp sự cố trừ khi sự cố xảy ra có liên quan tới nhiều đối tượng khác mà cần cảnh báo, nhắc nhở.

Và một nguyên tắc nữa là, kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn thông tin thường xuyên, định kỳ hoặc khi có các yếu tố đặc biệt thay đổi là một trong những nguyên tắc quan trọng để kịp thời phát hiện ra các sơ hở đang tồn tại, các nguy cơ bị tấn công của hệ thống.

zf1-dak-nong-ra-quy-che-cho-doi-ung-cuu-su-co-mang-cua-tinh.jpg

Mới đây ở Đắk Nông đã có Quyết định số 25/QĐ-ĐƯCSCATTTM ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông (Anh minh họa).

Về chế độ làm việc, các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Đắk Nông làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Khi xảy ra sự cố, các thành viên phải ưu tiên cho hoạt động của Đội ứng cứu sự cố, tuân thủ nghiêm túc sự triệu tập, điều phối của Đội trưởng hoặc Đội phó được ủy quyền.

Đội trưởng sẽ triệu tập thành viên Đội ứng cứu sự cố, tổ chức phiên họp thường kỳ 6 tháng/lần hoặc triệu tập họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu của cơ quan cấp trên; thời gian họp do Đội trưởng quyết định.

Đội trưởng triệu tập và điều phối các thành viên khi có sự cố đột xuất xảy ra; khi vắng mặt, ủy quyền cho 1 Đội phó thực hiện thẩm quyền của mình. Đội phó khi được ủy quyền được sử dụng thẩm quyền của Đội trưởng để điều phối các hoạt động và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Đội trưởng và trước pháp luật.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông. Sau đó đến tháng 11/2017 đã có Quyết định số 82/QĐ-ĐƯCSCATTTM ngày để Phê duyệt danh sách thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông sẽ là ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông. 3 đội phó gồm ông Đoàn Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh; ông Ngô Văn Đức, Trưởng phòng CNTT thuộc Sở TT&TT tỉnh; và ông Võ Ngọc Hồng Sơn, Phó phòng PA81, Công an tỉnh Đắk Nông.